Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Czworoksi?g (Teteabiblos) - Ptolemeusz Klaudiusz

Czworoksi?g (Teteabiblos)

Autor: Ptolemeusz Klaudiusz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego
Stron: 264
ISBN: 9788322933060
EAN: 9788322933060
Kategoria: Mitologia

Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii (ok.100 - po 168 n.e.) kojarzy si? dzi? niemal wy??cznie z obalon? dopiero przez Miko?aja Kopernika teori? geocentryczn? w astronomii. Tymczasem przez wieki by? ceniony w ca?ej Europie jako autorytet naukowy i jedno z g?ównych ?róde? wiedzy o osi?gni?ciach naukowych antyku. W?ród wielu dziedzin, których dorobek usystematyzowa? i przedstawi? we w?asnym uj?ciu - jak astronomia (Almagest), kartografia (Geografia) czy optyka - znalaz?o si? te? miejsce dla astrologii. Traktat nazwany pó?niej Czworoksi?giem to autorska synteza staro?ytnej tradycji tej dyscypliny. Ptolemeusz stawia astrologi? na równi z astronomi?, jako jej praktyczny odpowiednik, i dowodzi, ?e owa materia podlega badaniu rozumowemu. W miejsce wyja?nie? natury religijnej czy magicznej proponuje dla swych tez racjonalne uzasadnienia, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy o ?wiecie. Przedsi?wzi?ciem tym staro?ytny uczony zapewni? astrologii presti?, jakim cieszy?a si? przez wiele nast?pnych stuleci. Czworoksi?g d?ugo znany by? przede wszystkim "z drugiej r?ki", poprzez t?umaczenia ?aci?skie, tudzie? komentarze i omówienia. Dopiero wiek XX przyniós? naukowe edycje greckiego tekstu i opracowane na ich podstawie przek?ady na j?zyki nowo?ytne. Do??cza do nich niniejsze wydanie - pierwsze dzie?o Ptolemeusza ukazuj?ce si? po polsku w przek?adzie z greckiego orygina?u.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka