Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Cz?owiek w ?wiecie zwierz?t - zwierz?ta w ?wiecie cz?owieka

Cz?owiek w ?wiecie zwierz?t

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 138
ISBN: 9788323224143
EAN: 9788323224143
Kategoria: Historia

Zwierz?ta towarzysz? wspó?czesnemu cz?owiekowi ustawicznie, a relacja pomi?dzy cz?owiekiem i zwierz?tami zmienia si? w toku dziejów i z pewno?ci? w dniu dzisiejszym nie jest ona stanem ostatecznym, nie jest te? stanem doskona?ym. Z pewno?ci? post?puj?ca urbanizacja rozlu?nia bezpo?redni zwi?zek coraz wi?kszej cz??ci populacji ze ?wiatem przyrody. Ekosfera mieszczucha coraz bardziej kreowana jest przez plastik, który odgradza go od flory i fauny. Dzieci wielkich aglomeracji nie spotykaj? zwierz?t hodowlanych i mog? sobie nie zdawa? sprawy z pochodzenia smacznej ?ywno?ci. Z drugiej strony post?puje ekspansja zwierz?t domowych, które s? substytutem starej relacji cz?owieka do otaczaj?cych go zwierz?t u?ytkowych. Jest to wystarczaj?cy fenomen spo?eczny i ekonomiczny, aby sta? si? przedmiotem odr?bnego namys?u. Ma w sobie twarde j?dro ekonomiczne, a przemys? produkuj?cy ?ywno?? i akcesoria dla pupili oraz us?ugi z nimi zwi?zane stanowi? rosn?cy procent PKB w spo?ecze?stwach luksusu. Presja ?rodowiskowa jest przy tym tak wielka, ?e zast?pienie w poprzednim zdaniu s?owa "?ywno??" s?owem "pasza" mog?oby by? potraktowane jako niestosowno??. Z tej j?zykowej presji mo?na by wyci?gn?? wniosek o wysokiej randze etycznej stosunku cz?owiek-zwierz?, jednak pod warunkiem, ?e nadal pozostaniemy ?lepi na przemys?owe rze?nie, hodowle w klatkach, transport zwierz?t itp. Ta cz??? ekosfery równie? nie mo?e by? przeoczona. Je?li zindywidualizujemy do?wiadczenia, to wypadnie zauwa?y?, jak z rozmait? intensywno?ci? w ?yciu niemowl?t i dorastaj?cych dzieci pojawiaj? si? w postaci zabawek substytuty zwierz?t. Rozpoznawanie ich kszta?tów i d?wi?ków (tym razem imitowanych przez rodziców) jest jednym z pierwszych kroków do wszelkiego poznania ?wiata zewn?trznego. Kiedy mo?liwa jest werbalizacja tej refleksji, jej bardziej skomplikowanej natury, tak?e etycznej, opisuje si? j? za pomoc? bajek, które z racji gatunkowych w?a?ciwo?ci musz? by? przepe?nione zwierz?tami. S? tam stwory gro?ne, mi?e, chytre, przebieg?e, szybkie, wolne, o?liz?e, leniwe, m?dre, g?upie itd. itp. Dziedzina ta znów jest przecie? przedmiotem wyrafinowanej refleksji, i to od staro?ytno?ci. W obszarze jeszcze bardziej wyrafinowanym i wolnym od infantylnej naiwno?ci ukszta?towa? si? od niepami?tnych czasów zwi?zek zwierz?t i ludzi o charakterze religijnym. Bogowie dokonuj?cy swych epifanii w postaci byków, krów, sów, wilków itp. nale?eli do powszechnych fenomenów. Warstwa komunikacyjna oparta na odzwierz?cej metaforyce jest tak silna i w pewien sposób niezast?powalna, ?e najbardziej wyrafinowana teologia nie rezygnuje z nazywania Chrystusa Barankiem Paschalnym. W innej jeszcze dziedzinie, i to o niezwyk?ej przecie? delikatno?ci, jak? jest mi?o??, nie zamierzamy wyrzec si? pieszczotliwych imion: Kotku, Misiu, ?abko itp. Równie? w innej perspektywie nie stronimy od wyra?ania naszych uczu? do zwierz?t, nazywaj?c je imionami ludzkimi: Kuba, Sara, Kajtek itp. Nieraz prowadzi to do zak?opotania, gdy? imiona nadane psom mog? mie? mniej lub bardziej u?wiadomiony podtekst rasowy. Ci?gle niejasne pozostaje dla mnie zjawisko, dlaczego pewne zwierz?ta maj? imiona w?asne, tak?e typowe dla swego gatunku (np.: Krasula, ?aciata), inne natomiast wyst?puj? wy??cznie pod nazwami gatunkowymi, jakby wyzute by?y z jakiejkolwiek indywidualno?ci i cech osobniczych. Wreszcie to, co ujmowane jest z wi?ksz? lub mniejsz? swobod? w poruszonych tu kwestiach, podlega na poziomie j?zykowym i przedmiotowym usztywnieniu w uj?ciach prawnych. Zwierz?ta brane s? tam w opiek? przepisów czy te? raczej ludzi, którzy powinni pewnym przepisom si? podda? i je stosowa?. Powstaje w zwi?zku z tym nowa terminologia (np. "dobrostan zwierz?t").

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka