Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Cz?owiek przemieniony - Jewdokimow Dorota

Cz?owiek przemieniony

Autor: Jewdokimow Dorota

Wydawnictwo: UAM
Stron: 240
ISBN: 9788323219873
EAN: 9788323219873
Kategoria: Kultura

Autorka przyjmuje jako punkt wyj?cia klasyfikacj? literatury o Dostojewskim autorstwa wybitnego wspó?czesnego znawcy rosyjskiej my?li filozoficzno-religijnej Igora Jew?ampijewa. G?ównym przedmiotem bada? s? wielkie powie?ci pisarza oraz publicystyka i epistolografia. Centralnym w tym kontek?cie zagadnieniem twórczo?ci Dostojewskiego jest relacja cz?owiek-Bóg. Ksi??ka sk?ada si? z dwóch cz??ci. W pierwszej (Zwi?zek sztuki i religii w twórczo?ci Dostojewskiego) autorka okre?la specyfik? i oryginalno?? dzie?a literackiego Dostojewskiego, jego szczególn? form? artystyczn?; w drugiej (Relacja Bóg-cz?owiek w twórczo?ci Dostojewskiego) bada tre?ci tego dzie?a, a zw?aszcza centralne zagadnienie zmaga? cz?owieka z Bogiem. W swoich rozwa?aniach autorka uwzgl?dnia wszystkie polskie prace o Dostojewskim oraz liczne obcoj?zyczne, w tym najnowsz? literatur? rosyjsk? po?wi?con? Dostojewskiemu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka