Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Cywilizacja Hathorów - Kenyon Tom, Essene Virginia

Cywilizacja Hathorów

Autor: Kenyon Tom, Essene Virginia

Wydawnictwo: CENTRUM
Stron: 256
ISBN: 9788360280430
EAN: 9788360280430
Kategoria: Nauki tajemne

Jeste?my Hathorami. Przychodzimy w mi?o?ci, w d?wi?kach nowej wy?nionej dla waszej Ziemi rzeczywisto?ci. Je?li jeste?cie gotowi zbudowa? nowy ?wiat, zapraszamy was, by?cie towarzyszyli nam w podro?y umys?u oraz serca. Jeste?my waszymi starszymi bra?mi i siostrami. Towarzyszymy wam w d?ugim procesie waszej ewolucji na tej planecie. Jeste?my z wami od eonów - byli?my tu nawet w zapomnianym okresie, zanim w waszych pismach pojawi?y si? pierwsze wzmianki o naszej obecno?ci.
Nasz? natur? jest energia i wielowymiarowo??. Przybyli?my tu z innego wszech?wiata poprzez Syriusza, który stanowi bram? do waszego Wszech?wiata. Z Syriusza przedostali?my si? do waszego uk?adu s?onecznego oraz eterycznego wymiaru Wenus.
W przesz?o?ci dzia?ali?my za po?rednictwem Hator, staroegipskiej bogini p?odno?ci.
Wywarli?my wp?yw na kilka wczesnych cywilizacji ziemskich, jeste?my jednak cywilizacj? mi?dzygalaktyczn?, która przekracza daleko granice znanego wam Wszech?wiata.
Mo?na powiedzie?, ?e jeste?my cywilizacj? wniebowst?pion? - grup? istot funkcjonuj?cych w specyficznym polu wibracji. Tak?e i wy posiadacie w?asn? sygnatur? energetyczn?. My jednak wibrujemy w szybszym tempie. Niezale?nie od tego wszyscy jeste?my cz??ci? tajemnicy, cz??ci? mi?o?ci, która spaja wszystkie wszech?wiaty.
Rozwijali?my si? podobnie jak wy, a? osi?gn?li?my poziom Jedynego ?ród?a wszystkich istniej?cych rzeczy. Dorastali?my w rado?ci i w smutku, tak jak wy. W perspektywie nieograniczonej przestrzeni znajdujemy si? nieco wy?ej w spirali ?wiadomo?ci i przytomno?ci. Dlatego mo?emy wam zaoferowa? to, czego si? nauczyli?my, jako przyjaciele, mentorzy i wspó?w?druj?cy na ?cie?ce, która prowadzi wstecz do pami?ci o Wszystkim Co Istnieje.
Prze?ywamy obecnie wielki czas uzdrowienia na wszystkich poziomach tego lokalnego uk?adu s?onecznego oraz we wszystkich królestwach - nie tylko ludzkich. A jednak to wy, ludzie, dzier?ycie klucz do ewolucji i wniebowst?pienia waszej planety, Ziemi. Ten klucz wymaga od was wyboru wolnej woli. To, co wybierzecie lub czego nie wybierzecie, b?dzie mia?o wp?yw na wiele królestw tego ?wiata. Nasta? niezwykle wa?ny moment w historii ?wiadomo?ci na tej planecie. Dzieje si? co?, co nie zdarzy?o si? nigdy dot?d. Przyjmujemy z rado?ci? i zachwytem fakt, ?e znów mo?emy wam towarzyszy? i wkroczy? do waszej ?wiadomo?ci.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka