Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ?awica i Wola

?awica i Wola

Autor:

Wydawnictwo: Miejskie Posnania
Stron: 328
ISBN:
EAN: 977013735520506
Kategoria: Historia

Kronika Miasta Poznania to czasopismo wyj?tkowe w skali kraju - ukazuje si? (z przerw? wojenn?) od prawie 90 lat! Nie ma w Polsce drugiego takiego pisma, które ukazywa?oby si? przez tak d?ugi czas i z tak? regularno?ci?. Pierwszy numer trafi? do r?k czytelników w styczniu 1923 roku. Pocz?tkowo periodyk by? miesi?cznikiem, a potem kwartalnikiem i tak jest do dzi?. Pomys?, by wydawa? czasopismo po?wi?cone historii i tera?niejszo?ci Poznania, zrodzi? si? w g?owie wybitnego prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego. To dzi?ki jego staraniom w bud?ecie miasta znalaz?y si? pieni?dze na wydawanie pisma. I w tym wzgl?dzie tak jest do teraz - kwartalnik jest nadal finansowany przez miasto.

Si?? Kroniki Miasta Poznania s? jego kolegium redakcyjne z?o?one z wybitnych przedstawicieli pozna?skiego ?wiata naukowego, redaktorzy z d?ugoletnim do?wiadczeniem i autorzy - pasjonaci historii miasta, ?wietni naukowcy, znakomici dziennikarze. Reprezentuj? ró?ne pokolenia i ro?ne profesje, ??czy ich mi?o?? do miasta i szacunek dla jego tradycji i dokona?. Si?? s? tematy, które kronika realizuje - wa?ne, atrakcyjne, warto?ciowe i ciekawe tak dla sta?ych, jak i nowych czytelników. Niew?tpliwym sukcesem jest seria po?wi?cona pozna?skim dzielnicom. Ka?dy tom dzielnicowy przyci?ga kolejnych czytelników, mieszka?ców opisywanych ulic i osiedli, mi?o?ników swych ma?ych ojczyzn. Dla nich periodyk pe?ni rol? integracyjn? i dzielnicotwórcz?. To wielka warto?? dla ca?ego miasta.

Piszemy o historii i kartografii, archeologii, hydrologii i etnografii, o przemy?le i kulturze, o ludziach i zabytkach, o muzyce i sztukach plastycznych, o teatrze i muzeach, o ko?cio?ach i synagogach, o robotnikach i inteligencji, o zwierz?tach i ro?linach, o handlu i rzemio?le, z?otnikach, fabrykantach, biskupach, aktorach, królach, lekarzach, piszemy o wojnie i okresach prosperity miasta. Piszemy o wszystkim, co dotyczy miasta i jego mieszka?ców. O ka?dym elemencie uk?adanki, która tworzy obraz Poznania mo?na napisa? ksi??k?. I to w?a?nie robimy - ka?dy tom to kilkaset stron i kilkaset fotografii za umiarkowana cen?. Z pomoc? profesjonalistów i ciekawych ?wiata amatorów. Kronika Miasta Poznania jest dla wszystkich, którzy chc? widzie? Pozna? wielkim i pi?knym. I dla tych, którzy chc? si? czego? dowiedzie?, dla ciekawych.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka