Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka AutoCAD 2008 i 2008 PL - Andrzej Piko?

AutoCAD 2008 i 2008 PL

Autor: Andrzej Piko?

Wydawnictwo: IPN - Instytut Pami?ci Narodowej
Stron: 528
ISBN: 978-83-246-2044-9
EAN: 9788324620449
Kategoria: CADCAM

AutoCAD to program do komputerowego wspomagania projektowania, który od lat wyznacza standardy na rynku takich aplikacji. Z jego mo?liwo?ci korzystaj? projektanci ró?nych bran?, a ogromna liczba bibliotek, modu?ów i nak?adek sprawia, ?e realizacja nawet najbardziej z?o?onych projektów przebiega szybko i sprawnie. Ka?da kolejna wersja AutoCAD-a jest bardziej rozbudowana. W wersji 2008 autorzy aplikacji zadbali o optymalizacj? znanych ju? u?ytkownikom narz?dzi i zwi?kszenie produktywno?ci pracy. Zmodernizowany interfejs u?ytkownika oraz nowe mo?liwo?ci doceni? nie tylko profesjonali?ci, ale równie? ci, którzy stawiaj? pierwsze kroki w ?wiecie komputerowego wspomagania projektowania.

Ksi??ka "AutoCAD 2008 i 2008 PL" to wyczerpuj?ce omówienie najnowszej edycji tej aplikacji. Ka?dy u?ytkownik AutoCAD-a, niezale?nie od stopnia zaawansowania, znajdzie w niej interesuj?ce informacje. Czytaj?c t? ksi??k?, nauczysz si? tworzy? i modyfikowa? rysunki, wymiarowa? je, korzysta? z warstw, bloków i stylów oraz drukowa? projekty. Poznasz zasady modelowania bry?owego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie aksonometrycznym. Ka?de z narz?dzi dost?pnych w aplikacji jest dok?adnie omówione, a ilustrowane przyk?ady u?atwiaj? poznanie ich w praktyce.


Interfejs u?ytkownika, menu i paski narz?dzi
Praca z dokumentami
Uk?ady wspó?rz?dnych
Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich w?a?ciwo?ci
Napisy i tabelki
Rysowanie precyzyjne
Rysunek aksonometryczny
Kreskowanie
Naprawianie uszkodzonych rysunków
Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
Modelowanie 3D i bry?y ACISPoznaj najnowsz? wersj? narz?dzia, które zrewolucjonizowa?o prac? projektantów na ca?ym ?wiecie.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka