Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Atas EKG t.2

Atas EKG t.2

Autor:

Wydawnictwo: VIA MEDICA
Stron: 160
ISBN: 9788375994100
EAN: 9788375994100
Kategoria: Inne

Przed rokiem ukaza?y si? "Zalecenia co do stosowania rozpozna? elektrokardiograficznych" jako suplement Kardiologii Polskiej. Du?o osób zada?o wówczas pytanie: a gdzie s? zapisy EKG? W tamtej publikacji ich nie by?o - to mia? by? skondensowany dokument. Teraz pora na wersj? ilustrowan?, czyli "Atlas EKG" przedstawiaj?cy przyk?ady rozpozna? w formie zapisów EKG. Starali?my si? dobiera? zapisy tak, aby jak najlepiej prezentowa?y zmiany EKG przy zachowaniu jak najlepszej jako?ci zapisów. O ile by?o to mo?liwe, wybierali?my zapisy 12-odprowadzeniowe. Trudno zliczy?, ile tysi?cy elektrokardiogramów przejrzeli?my. Jednak nawet w tak obszernej publikacji nie uda?o si? przedstawi? wszystkich zagadnie? zwi?zanych z diagnostyk? elektrokardiograficzn?. Przyk?adowo, zapisy w ostrych zespo?ach wie?cowych lub zapisy stymulatorowe, aby pokaza? pe?ny zakres zmian, wymaga?yby po prostu oddzielnych atlasów.

Z tego powodu podj?li?my decyzj? o kontynuacji "Atlasu EKG", w której w kolejnych tomach b?dziemy si? szerzej zajmowa? wybranymi problemami EKG, trzymaj?c si? zasady, aby zamieszcza? jak najwi?cej zapisów w skali 1:1.

W stosunku do zesz?orocznego dokumentu zasz?y niewielkie zmiany. Poprawili?my zaobserwowane b??dy. Wprowadzili?my nowy kod - "pauza" (nr 18). Wprowadzili?my ostatnio opublikowane kryteria EKG do rozpoznawania poszerzenia prawej komory w ewolucjach z blokiem lewej odnogi p?czka Hisa. W przysz?o?ci trzeba si? liczy? z konieczno?ci? aktualizacji kryteriów. "Atlas" mo?na traktowa? jako ilustracj? "Zalece?", ale mo?na równie? najpierw podj?? prób? samodzielnego opisania przedstawianych zapisów - zazwyczaj ich opis nie zamyka si? tylko omawianym kodem rozpozna?. Zapisy g?ówne prezentuj?ce kody s? w skali 1:1, aby u?atwi? samodzieln? prac? z nimi. To przecie? w tej skali na co dzie? opisywane s? elektrokardiogramy, a ka?de przeskalowanie zamiast u?atwia? mo?e utrudnia? zrozumienie istoty problemu....
ze wst?pu

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka