Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka Archiwizacja i odzyskiwanie danych - W. Curtis Preston

Archiwizacja i odzyskiwanie danych

Autor: W. Curtis Preston

Wydawnictwo: Helion
Stron: 768
ISBN: 978-83-246-1182-9
EAN: 9788324611829
Kategoria: Hacking

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko

Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane?
Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji?
Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji?

Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru.

"Archiwizacja i odzyskiwanie danych" to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany!

Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych
Przegl?d programów komercyjnych i darmowych
Urz?dzenia archiwizuj?ce
Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym
Archiwizacja i odtwarzanie baz danych
Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych
Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji

Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane
we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka