Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Angielski. Superpakiet dla pocz?tkuj?cych i dla ?redniozaawansowanych - praca zbiorowa

Angielski. Superpakiet dla pocz?tkuj?cych i dla ?redniozaawansowanych

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Edgard
Stron: 616
ISBN: 978-83-7788-076-0
EAN: 9788377880760
Kategoria: Multimedia

ANGIELSKI SuperPakiet to: - nauka 2500 s?ów, wyra?e?, phrasal verbs i idiomów, - repetytorium gramatyczne z ?wiczeniami i tabelami, - 700 ró?norodnych ?wicze? z kluczem odpowiedzi, - 60 minut nagra? profesjonalnych lektorów, - zagadnienia zgodne z wymaganiami do matury, - dla samouków, uczniów, maturzystów i studentów, - zakup pakietu to oszcz?dno?? 18 z?! Angielski SuperPakiet to unikalny zestaw (3 x Ksi??ka + CD Audio) dla pocz?tkuj?cych i ?rednio zaawansowanych (A1-B2). Przygotowany zosta? z my?l? o wszystkich, którzy chc? opanowa? lub doskonali? najwa?niejsze kompetencje j?zykowe: poszerzy? zasób s?ownictwa, zrozumie? i prze?wiczy? zagadnienia gramatyczne, rozwija? umiej?tno?ci rozumienia ze s?uchu i rozumienia tekstów pisanych. Pakiet polecany jest równie? uczniom i studentom do powtórki przed testami, egzaminami i matur?. Dodatkowo zakup pakietu to oszcz?dno?? 18 z?! Angielski Gramatyka to napisany przyst?pnym j?zykiem podr?cznik z 300 ró?norodnymi ?wiczeniami i tabelami koniugacyjnymi. Wyczerpuj?co obja?nia wszystkie zagadnienia gramatyki j?zyka angielskiego oraz uczy pos?ugiwania si? nimi w praktyce. Ró?norodne ?wiczenia z kluczem odpowiedzi umo?liwiaj? samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania materia?u. Angielski Repetytorium leksykalno-tematyczne umo?liwia poznanie lub przypomnienie sobie 2500 s?ów, wyra?e?, kolokacji i idiomów. Podr?cznik obejmuje kilkadziesi?t zagadnie? uporz?dkowanych w 14 kategoriach tematycznych, obowi?zuj?cych na maturze i egzaminach. Samodzielne sprawdzenie wiedzy u?atwia 200 ?wicze? oraz specjalne testy powtórkowe. P?yta CD Audio jest doskona?ym uzupe?nieniem nauki z repetytorium. Zawiera 60 minut wysokiej jako?ci nagra? profesjonalnych lektorów. Jest pomocna w nauce prawid?owej wymowy i doskonaleniu umiej?tno?ci rozumienia ze s?uchu. Angielski Testy gramatyczno-leksykalne to zestaw specjalnie opracowanych 200 ró?norodnych ?wicze? z kluczem odpowiedzi, podzielonych na ponad 50 testów. Poszczególne rodzaje zada? s? identyczne z tymi na egzaminach j?zykowych. Ka?demu ?wiczeniu przypisano zagadnienie gramatyczne lub temat leksykalny. Testy przydadz? si? wszystkim, którzy chc? samodzielnie doskonali? znajomo?? j?zyka lub przygotowuj? si? do egzaminu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka