Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 4 + CD - Vachon Bob, Graziani Rick

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 4 + CD

Autor: Vachon Bob, Graziani Rick

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 704
ISBN: 9788301159337
EAN: 978830115933703
Kategoria: Informatyka

Oficjalny podr?cznik dla osób ucz?szczaj?cych na kurs "Sieci WAN - zasady dost?pu" w ramach programu CCNA Exploration Akademii sieci Cisco w wersji 4. Na kursie tym omawiane s? technologie WAN i us?ugi sieciowe wymagane przez coraz silniej zintegrowane aplikacje w sieciach przedsi?biorstw. Niniejszy podr?cznik, napisany i zredagowany przez instruktorów Akademii sieci, zosta? pomy?lany jako materia? pomocniczy podczas przygotowania do egzaminu. Struktura ksi??ki pozwala skoncentrowa? si? na najwa?niejszych zagadnieniach i efektywnie zorganizowa? czas nauki.

Nowe, udoskonalone cechy u?atwiaj?ce studiowanie i przygotowywanie si? do egzaminów:
Cele rozdzia?u - przegl?d podstawowych zagadnie? omawianych w rozdziale, przedstawiony w formie pyta?.
Wa?ne terminy - odwo?ania do listy wprowadzonych poj?? ze wskazaniem ich definicji w tek?cie.
S?ownik terminów - nowy s?ownik poj??, zawieraj?cy ponad 250 hase?.
Sprawdzian nabytej wiedzy, pytania i odpowiedzi - umieszczony na ko?cu ka?dego rozdzia?u zestaw pyta? sprawdzaj?cych stopie? opanowania poruszanej tematyki w postaci zgodnej z tre?ci? kursu on-line. Na ko?cu ksi??ki zamieszczone s? odpowiedzi.
Pytania i zadania problemowe - zestaw pyta? i zada? w postaci przypominaj?cych te, z jakimi mo?na si? spotka? na egzaminach CCNA. Na ko?cu ksi??ki zamieszczone s? odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z wyja?nieniami.

W tre?ci rozdzia?ów wyró?niono kolejne kroki wykonywanych dzia?a?, ?wiczenia z u?yciem programu Packet Tracer oraz odwo?ania do ?wicze? laboratoryjnych.

P?yta CD-ROM do??czona do ksi??ki zawiera wiele u?ytecznych materia?ów i informacji przydatnych w procesie edukacji:
pliki do ?wicze? wykonywanych za pomoc? programu Packet Tracer 4.1,
ksi??eczk? Guide to Using a Networker's Journal,
plik tekstowy z g?ównymi celami poszczególnych rozdzia?ów,
informacje o karierze zawodowej w bran?y IT,
wskazówki dla osób zamierzaj?cych kontynuowa? nauk?.
Materia?y na p?ycie s? w wersji oryginalnej - w j?zyku angielskim.
Ksi??ka stanowi cz??? serii podr?czników do programu Akademii sieci Cisco zwi?zanej z kursami on-line przygotowanymi przez firm? Cisco.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka