Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 3 + CD - Lewis Wayne

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 3 + CD

Autor: Lewis Wayne

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 576
ISBN: 9788301157388
EAN: 978830115738804
Kategoria: Informatyka

Ksi??ka jest oficjalnym podr?cznikiem dla ucz?szczaj?cych na kurs "Prze??czanie LAN i sieci bezprzewodowe" CCNA Exploration Akademii sieci Cisco w wersji 4. Kurs charakteryzuje si? wszechstronnym podej?ciem do nauczania technologii i protoko?ów niezb?dnych do zaprojektowania i zaimplementowania konwergentnej sieci komutowanej. Podr?cznik zosta? napisany i zredagowany przez instruktora Akademii sieci tak, aby móg? s?u?y? jako materia? pomocniczy dost?pny wsz?dzie i o ka?dej porze. Struktura ksi??ki pomaga skoncentrowa? si? na najwa?niejszych koncepcjach i efektywnie wykorzysta? czas przygotowywania si? do egzaminów.

Nowe udoskonalone komponenty u?atwiaj?ce studiowanie i przygotowywanie si? do egzaminów:
Cele rozdzia?u - przegl?d podstawowych zagadnie? omawianych w rozdziale przedstawiony w formie pyta?.
Wa?ne terminy - odwo?ania do listy wprowadzonych poj?? ze wskazaniem ich definicji w tek?cie.
S?ownik terminów - nowy s?ownik poj?? licz?cy ponad 190 terminów.
sprawdzian nabytej wiedzy, pytania i odpowiedzi - umieszczony na ko?cu ka?dego rozdzia?u zestaw pyta? sprawdzaj?cych stopie? opanowania poruszanej tematyki w postaci zgodnej z tre?ci? kursu on-line. Na ko?cu ksi??ki zamieszczono odpowiedzi.
Pytania i zadania problemowe - zestawy pyta? i zada? przypominaj?ce te wyst?puj?ce na egzaminach CCNA. Na ko?cu ksi??ki zamieszczono odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z wyja?nieniami.

W tre?ci rozdzia?ów wyró?niono kolejne kroki wykonywanych dzia?a?, ?wiczenia z u?yciem programu Packet Tracer oraz odwo?ania do ?wicze? laboratoryjnych.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka