Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 2 + CD - Graziani Rick, Johnson Allan

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 2 + CD

Autor: Graziani Rick, Johnson Allan

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 648
ISBN: 9788301156060
EAN: 978830115606004
Kategoria: Informatyka

Ksi??ka jest oficjalnym podr?cznikiem dla ucz?szczaj?cych na kurs "Protoko?y i koncepcje routingu" w ramach programu CCNA Exploration Akademii sieci Cisco w wersji 4. W podr?czniku opisano architektur?, sk?adniki i dzia?anie routerów, a tak?e wyja?niono zasady routingu i jego podstawowych protoko?ów. Podr?cznik zosta? napisany i zredagowany przez instruktorów Akademii sieci tak, aby móg? s?u?y? jako materia? pomocniczy dost?pny wsz?dzie i o ka?dej porze. Struktura ksi??ki pomaga skoncentrowa? si? na najwa?niejszych zagadnieniach i efektywnie wykorzysta? czas przygotowywania si? do egzaminów.

Nowe, udoskonalone cechy u?atwiaj?ce studiowanie i przygotowywanie si? do egzaminów:

Cele rozdzia?u - przegl?d podstawowych zagadnie? omawianych w rozdziale, przed-stawiony w formie pyta?.
Wa?ne terminy - odwo?ania do listy wprowadzonych poj?? ze wskazaniem ich definicji w tek?cie.
S?ownik terminów - nowy s?ownik poj?? licz?cy ponad 250 terminów.
Sprawdzian nabytej wiedzy, pytania i odpowiedzi - umieszczony na ko?cu ka?dego rozdzia?u zestaw pyta? sprawdzaj?cych stopie? opanowania poruszanej tematyki, w postaci zgodnej z tre?ci? kursu on-line. Na ko?cu ksi??ki zamieszczone s? odpowiedzi.
Pytania i zadania problemowe - zestawy pyta? i zada? przypominaj?ce te, z jakimi mo?na si? spotka? na egzaminach CCNA. Na ko?cu ksi??ki zamieszczone s? odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z wyja?nieniami.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka