Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ad Universitatem studiosorum.

Ad Universitatem studiosorum.

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 138
ISBN: 9788323219477
EAN: 9788323219477
Kategoria: Kultura

Wst?p (TOMASZ JAS1?SKI)

TADEUSZ S?AWEK, Uniwersytet i to, co mi?dzy lud?mi

JANUSZ KIRENKO, Zdrowa szko?a - zdrowy ucze?. Wyzwania wspó?czesno?ci

MIROS?AWA O?DAKOWSKA-KUFLOWA, Pi?kno i sens. ?wiadomo?? poetycka twórców XX wieku

JADWIGA HOFF, Wzorzec obyczajowy dla kobiet w XIX i pierwszej po?owie XX wieku

KRZYSZTOF KACZANOWSKI, Kim jest cz?owiek? Rozwa?ania antropologa-biologa

DARIUSZ UCI?SKI, Automatyka i robotyka: od manipulacji do my?l?cych maszyn

ABP EDWARD OZOROWSKI, Nauka a pytania graniczne

CARL A. ANDERSON, Adamie, gdzie jeste??

TOMASZ JASI?SKI, Pocz?tki pa?stwa polskiego w nowym ?wietle

HENRYK SAMSONOWICZ, Dwie koncepcje historii Polski

ANDRZEJ KLONDER, Rola ziem polskich w gospodarce europejskiej od ?redniowiecza po wiek XX - nie tylko pszenica i masztowe sosny

WOJCIECH WRZESI?SKI, Historyk w Olsztynie. Misja

YALDAS ADAMKUS, Wyk?ad Prezydenta Republiki Litewskiej Yaldasa Adamkusa podczas inauguracji roku akademickiego 20072008 oraz uroczysto?ci nadania tytu?u doktora honoris causa Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu l pa?dziernika 2007 r.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka