Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ABC sam sk?adam komputer. Wydanie IV - Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla

ABC sam sk?adam komputer. Wydanie IV

Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla

Wydawnictwo: Helion
Stron: 336
ISBN: 978-83-246-2756-1
EAN: 9788324627561
Kategoria: Hardware

Czasy, w których musieli?my samodzielnie sk?ada? komputery, niew?tpliwie dawno odesz?y ju? w przesz?o??. Dzi? mo?emy po prostu wybra? si? do jednego z wielu sklepów komputerowych i zamówi? w nim odpowiedni sprz?t. Do dyspozycji mamy te? bogat? ofert? gotowych modeli, w?ród których bez problemu powinni?my znale?? komputer najlepiej pasuj?cy do naszych wymaga?. Gorzej, gdy poszukujemy sprz?tu nietypowego, nigdzie nie mo?emy znale?? interesuj?cego nas zestawu lub z?o?enie komputera naszych marze? okazuje si? dziwnie drogie. Jeszcze gorzej, gdy chcemy samodzielnie posk?ada? sprz?t w oparciu o elementy, którymi ju? dysponujemy. Wtedy przyda?aby si? szczegó?owa instrukcja lub dobry przewodnik, który poprowadzi?by nas za r?k? i pomóg? unikn?? nierzadko do?? kosztownych b??dów.
Przewodnikiem takim jest "ABC sam sk?adam komputer. Wydanie IV "- nowa edycja popularnej ksi??ki, dzi?ki której ju? kilkadziesi?t tysi?cy u?ytkowników szybko posk?ada?o komputery ku du?ej satysfakcji w?asnej. Dzi?ki niej poznasz architektur? wspó?czesnych komputerów osobistych, a tak?e dowiesz si?, jakie elementy s? w nich wykorzystywane i jak zabra? si? do pracy we w?a?ciwy sposób. Instalacja i konfiguracja sprz?tu przestanie by? dla Ciebie tematem tabu, a potencjalne problemy nie b?d? ju? wydawa? si? barierami nie do pokonania. Lektura wprowadzi Ci? równie? w zagadnienia optymalizacji pracy komputera i instalowania najnowszej wersji systemu Windows. Wszystko to bez zb?dnej i odstraszaj?cej nowomowy technicznej, za to z mnóstwem praktycznych wskazówek i prostymi wyja?nieniami najwa?niejszych kwestii.


Prezentacja nowoczesnych platform komputerowych
Wybór i zakup najlepszych komponentów
Przygotowanie warsztatu pracy
Monta? elementów wewn?trznych i niezb?dnego okablowania
Pod??czanie urz?dze? peryferyjnych
Rozwi?zywanie typowych problemów
Konfiguracja ustawie? BIOS-u
Przygotowanie i instalacja systemu operacyjnego
Optymalizacja pracy komputera


Samodzielnie z?ó? swój komputer - to naprawd? nic trudnego!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka