Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ABC sam sk?adam komputer. Wydanie III - Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla

ABC sam sk?adam komputer. Wydanie III

Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla

Wydawnictwo: Helion
Stron: 384
ISBN: 978-83-246-1303-8
EAN: 9788324613038
Kategoria: Hardware

Dynamiczny rozwój technologii komputerowych sprawi?, ?e oferta komponentów i akcesoriów komputerowych jest ogromna. Je?li gotowe zestawy dost?pne w sklepach nie spe?niaj? naszych oczekiwa?, mo?emy, przy odrobinie wiedzy, samodzielnie zmontowa? swój komputer. W?asnor?czne posk?adanie zestawu posiada wiele zalet -- daje przede wszystkim mo?liwo?? optymalnego doboru komponentów i konfiguracji zestawu w zale?no?ci od potrzeb oraz uzyskania najwy?szej wydajno?ci jego dzia?ania. Dodatkowo wiedza dotycz?ca zasad wyboru podzespo?ów oraz ich monta?u jest niezwykle przydatna przy modyfikacjach i rozbudowach komputera.

"ABC sam sk?adam komputer. Wydanie III" to najnowsza edycja doskona?ego podr?cznika, wyczerpuj?co opisuj?cego proces samodzielnego monta?u zestawu komputerowego. Czytaj?c go, dowiesz si?, jak dobra? podzespo?y i zorganizowa? stanowisko pracy. Zamontujesz procesor, modu?y pami?ci i karty, pod??czysz dyski twarde oraz nap?dy CD i DVD. Nauczysz si? rozwi?zywa? problemy, jakie mog? wyst?pi? przy pierwszym uruchomieniu komputera, i poznasz najwa?niejsze parametry BIOS-u oraz sposób optymalnego doboru ich warto?ci. Dowiesz si?, jak przygotowa? dyski do instalacji systemu i jak zainstalowa? system Windows Vista.

Dobór i zakup podzespo?ów
Organizacja stanowiska pracy i niezb?dne narz?dzia
Monta? procesora, pami?ci, stacji dyskietek, dysków twardych i nap?dów CD oraz DVD
Monta? karty graficznej
Pod??czanie urz?dze? peryferyjnych
Pierwsze uruchomienie
Rozwi?zywanie problemów
Konfiguracja parametrów BIOS-u
Podzia? dysku na partycje
Konfigurowanie macierzy dyskowej RAID
Instalacja systemu operacyjnego
Optymalizacja wydajno?ci dzia?ania systemu

Samodzielny monta? komputera to zadanie,
któremu na pewno podo?asz. Przekonaj si? o tym!


Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka